Stem-loop sequence atr-MIR8563

AccessionMI0027441 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8563 stem-loop
Stem-loop
  u            gac  g  gau       aaauac    c ag      c c     u     c           --        c  c c  auaac   uc     a   a g    a g         a     caag 
5' uguaauuuguggaacauuaauua  agau aaa  gcaacaugaaaug   aaggaaaa g aucaucgucauc au aauuuccuu gcuuuugcc uuuuccacuuaguuucuugua cgcaugcuauguuaa ucu c ucgc   uguau auuaacucc uacucu a cuguuaga uu cuacauuccauguggcu gacgaauuc  a
  |||||||||||||||||||||||  |||| |||  |||||||||||||   |||||||| | |||||||||||| || ||||||||| ||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||| | ||||   ||||| ||||||||| |||||| | |||||||| || ||||||||||||||||| |||||||||   
3' auauuaaacauuuuguaauuaau  ucua uuu  uguuguacuuuau   uuccuuuu c uaguaguaguag ua uuaaaggaa cgaaaacgg gaaaggugaauuaaaggauau guguaugauacaauu aga g agcg   acaua ugauugagg augaga u gacaaucu aa gauguaagguacacuga cuguuuagg  g
  a            auc  a  auu       -----a    a gu      a a     u     a           cc        a  u a  gagua   ga     c   a g    c g         g     auaa 
Get sequence
Deep sequencing
2544 reads, 1.7e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00021: 1174892-1175342 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8563

Accession MIMAT0033839
Sequence

170 - 

cuccauacucuaagcuguuagaau

 - 193

Get sequence
Deep sequencing1339 reads, 2 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).