Stem-loop sequence atr-MIR8587

AccessionMI0027475 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8587 stem-loop
Stem-loop
  aaaaaaa    u cag ug  u    u           cu  u   u ua  ug  a   u     au      uacaaaaauaaa     cguc     - c     u 
5'    aagcauuu gg  uu aaag ccaacuuu gaacugcccaaaauacaaaaaa aau uguuug g guu aaa uccaa cuuucgaau uccaaaacaca      aaaagaaaa  aaguguuugg c guucgaaag u
     |||||||| ||  || |||| |||||||| |||||||||||||||||||||| ||| |||||| | ||| ||| ||||| ||||||||| |||||||||||      |||||||||  |||||||||| | ||||||||| g
3'    uucguaaa cc  aa uuuc gguugaaa uuuggcggguuuuauguuuuuu uua acaaac c caa uuu agguu gaaagcuug agguuuugugu      uuuucuuuu  uucauaaacc g caaguuuuc g
  uuuuuaa    c -ca gu  u    c           uu  c   c gc  gu  c   -     gu      ------------     --uu     c u     a 
Get sequence
Deep sequencing
3667 reads, 2.35e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: high
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00049: 2701457-2701766 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8587

Accession MIMAT0033874
Sequence

30 - 

uccaacuuuugaacugcccaaaau

 - 53

Get sequence
Deep sequencing3263 reads, 4 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).