Stem-loop sequence atr-MIR8613

AccessionMI0027503 (change log)
DescriptionAmborella trichopoda miR8613 stem-loop
Stem-loop
  auc   au      ca u   uc u      u    c      aug      au au   a   --   uc   -----    uca   cg  u c   a      ca    a ug -aa ug      ca  caaaag    uau  cua g 
5'  uauaa agaucauuuau uu guaua ga guuauaauuau cuugucc uuaaauuucaaa  ggugguuguaag u cauuga uagac aaaguu aaaaaa   aaaaauu  gacuu ugac ca cucaag uauccaauuuga ucuaaug g g  a auuaugaccuc ugua   augaggau  aug  g a
   ||||| ||||||||||| || ||||| || ||||||||||| ||||||| ||||||||||||  |||||||||||| | |||||| ||||| |||||| ||||||   |||||||  ||||| |||| || |||||| |||||||||||| ||||||| | |  | ||||||||||| ||||   ||||||||  |||  | 
3'  auguu ucuaguaaaug aa uaugu uu caguguuagua gaacagg aguuuaaaguuu  cuaccaacauuu a guaacu auuug uuucaa uuuuuu   uuuuuag  uugaa acug gu ggguuc guagguuaaacu agauuac c u  u uaauauuggag auau   uauuucua  uac  c g
  uau   gu      aa u   uc u      c    u      aua      au cg   g   ag   --   auuaa    uac   au  u a   a      ac    - gu cac gu      ua  ------    -uu  --- a 
Get sequence
Deep sequencing
2133 reads, 8.18e+03 reads per million, 4 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (AmTr_v1.0) Overlapping transcripts
scaffold00007: 3482754-3483188 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence atr-miR8613

Accession MIMAT0033905
Sequence

271 - 

caucaaauuggaugacuugggaug

 - 294

Get sequence
Deep sequencing1451 reads, 4 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:24357323 "The Amborella genome and the evolution of flowering plants" Amborella Genome Project Science. 342:1241089(2013).